مراسم کلنگ زنی ساختمان جدید کانون ناشنوایان ایران 1375

فیلم مراسم کلنگ زنی ساختمان جدید کانون ناشنوایان ایران با حضور اعضای هیات مدیره و تعدادی از ناشنوایان و مهمانان

۱۳۷۵/۷/۱۲

فیلمبردار: آقای سید عباس میرگرفمی