بیانیه WFD درباره رابطین (مترجمین) اشاره بین المللی (International Sign (IS معتبر

b_250_200_16777215_00_images_1397_WFD-WASLI.png

فدراسیون جهانی ناشنوایان ) (WFD) / انجمن جهانی رابطین (مترجمین) زبان اشاره (WASLI)
"رابطین (مترجمین) اشاره بین المللی (International Sign (IS معتبر"

فدراسیون جهانی ناشنوایان و انجمن جهانی رابطین (مترجمین) زبان اشاره به طور مشترک بیانیه زیر را برای افزایش آگاهی درباره اشاره بین المللی (IS) و نقش رابطین اشاره بین المللی تدوین کرده اند. در این سند، رابط (مترجم) اشاره بین المللی و سیستم اعتبار بخشی WFD-WASLI برای رابطین اشاره بین المللی توضیح داده شده است که برای رابطین ناشنوا و شنوا مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر این، اطلاعات مسیر را برای یادگیری نحوه ارائه خدمات در چارچوب بین المللی روشن می کند.