مقاله دسترس پذیری: تفسیر و ترجمه زبان اشاره و توسعه های تکنولوژیکی توسط WFD

b_250_200_16777215_00_images_1397_wasli-wfd.JPG

بیانیه فدراسیون جهانی ناشنوایان

مقاله دسترس پذیری: تفسیر و ترجمه زبان اشاره و توسعه های تکنولوژیکی توسط هیات مدیره فدراسیون جهانی ناشنوایان مورد تایید قرار گرفته است.