روز جهانی زبان های اشاره

b_250_200_16777215_00_images_1397_idsl.jpg

رو نمایی از نماد جدید
"روز جهانی زبان های اشاره"

 

 

روز جهانی زبان های اشاره و هفته جهانی ناشنوایان در سال 2018

ما خوشحالیم که اعلام می کنیم که پس از اعلامیه سازمان ملل متحد، روز جهانی زبان های اشاره (IDSL) هر ساله در تاریخ 23 سپتامبر (اول مهرماه) به عنوان بخشی از هفته جهانی ناشنوایان (IWDeaf) برگزار می شود.

برای سال جاری، تحت یک شعار مفهومی متقابل "با زبان اشاره، همه به طور یکسان در کنار هم هستیم!"، روز جهانی زبان های اشاره (IDSL) در یکشنبه 23 سپتامبر 2018 به طور پیوسته با هفته جهانی ناشنوايان (IWDeaf) که از دوشنبه 24 سپتامبر تا یکشنبه 30 سپتامبر 2018 برگزار می شود.

🔻اهداف و پیام های جمعی روز جهانی زبان های اشاره و هفته جهانی ناشنوايان (IDSL و IWDeaf) با شعار مفهومی "با زبان اشاره، همه به طور یکسان در کنار هم هستیم!"
را در زیر مشاهده می کنيد:

 

🔹براي اکثریت از دولت ها است كه به صورت قانوني به تعهدات خود عمل کنند و با دسترسی پیدا کردن، تاثیر بگذارند.

🔹افراد ناشنوا استثنا هستند و در داشتن دو دیدگاه معلولیت و اقلیت های زبانی منحصر به فرد می‌باشند و با زبان اشاره و فرهنگ ناشنوایان، موجب به تقویت چندزبانه خود هستند و اين به معنی ترویج، حفاظت و حفظ تنوع زبان ها و فرهنگ ها در سطح جهانی است.

🔹اصول CRPD (کنوانسیون جهانی حقوق معلولین) شناخت زبان های اشاره را به همان زبان های گفتاری بازتاب می دهد. زبان های اشاره، زبان های طبیعی تکامل یافته هستند که از لحاظ ساختاری متمایز از زبان های گفتاری هستند که در کنار هم قرار می گیرند. زبان اشاره به عنوان یک پیش نیاز حیاتی برای تحقق کامل حقوق بشر برای جامعه ناشنوایان است.

🔹دسترسی سریع به زبان اشاره و خدمات در زبان اشاره، از جمله آموزش کافی در دسترس در این زمینه، برای رشد و توسعه افراد ناشنوا و برای دستیابی به اهداف توسعه یافته جهانی مورد توجه قرار می‌گیرد .

🔹بر این موضوع تأکید دارد که هنگام کار با جوامع ناشنوایان، اصل موضوع "هيچ چیز در مورد ما بدون ما" باید در نظر گرفته شود و یکپارچه شود.

#️⃣ هشتگ هاي توصیه شده برای هر دو IDSL و IWDeaf عبارتند از:

 

‏#IWDeaf2018
‏#IDSL2018
‏#SignLanguagesDay