توانمند سازی جوامع ناشنوایان و حمایت از به رسمیت شناختن زبان اشاره

b_250_200_16777215_00_images_1397_ghana2018.jpg

 

خبر از فدراسیون جهانی ناشنوایان (W.F.D)
توانمند سازی جوامع ناشنوایان
حمایت از به رسمیت شناختن زبان اشاره