همكاري كانون ناشنوايان ايران با خيريه كاسپين در بازارچه كارآفريني و صنايع دستي در پارك شهر آرا

b_250_200_16777215_00_images_1395_950222_kheriehi95_001.jpg

همكاري كانون ناشنوايان ايران با خيريه كاسپين در بازارچه كارآفريني و صنايع دستي در پارك شهر آرا 22 اردیبهشت ماه 1395