کار در کارگاه خیاطی

بدینوسیله به اطلاع افراد دارای عضویت کانون میرساند به تعدادی خانم و آقا جهت کار در کارگاه خیاطی نیاز است .
متقاضیان میتوانند در صورت تمایل جهت تکمیل فرم درخواست به کانون ناشنوایان ایران مراجعه نمایند.