مراسم سالگرد استاد جبار باغچه بان با حضور پیشکسوتان ناشنوا

روز چهارم آذر ماه ، مراسم سالگرد استاد جبار باغچه بان با حضور پیشکسوتان ناشنوا در کانون ناشنوایان ایران

Main Menu

View the embedded image gallery online at:
https://incd.ir/index.php/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C/1393/90-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigProIdfa88b1eeef

Main Menu