قدردانی رئيس فدراسیون جهانی ناشنوایان WFD

b_250_200_16777215_00_images_1395_iwd1395.jpg

قدردانی رئيس فدراسیون جهانی ناشنوایان WFD از برگزاری مراسم و تجمع به مناسبت هفته جهانی ناشنوایان در كشورهاي مختلف اعضاي WFD در سال 2016