آشنایی با اعضای هیات مدیره و بازرسان

آشنایی با اعضای هیات مدیره و بازرسان جدید کانون ناشنوایان ایران

1396

 

بازرسان

1- فرج ا... زنجانی (بازرس)

2- علیرضا باغبانها (بازرس)

3- زهرا عباس پور شیرجو پوشت (بازرس علی البدل)

incd1396 

 

 

 

 

 

 

Main Menu