بیانیه رسمی کانون ناشنوایان ایران - تیر ماه 1393

بیانیه رسمی کانون ناشنوایان ایران
تیر ماه 1393

بدینوسیله به اطلاع همگان میرساند:

1 – کانون ناشنوایان ایران با توجه به بیانیه رسمی مصوب فدراسیون جهانی ناشنوایان مورخه نوزدهم فوریه سال 2014 میلادی (1392 شمسی) ، کلیه اختیارات و تصمیم گیریهای مربوط به زبان اشاره و رابطان زبان اشاره را به کمیته پژوهش و توسعه زبان اشاره و رابطین مستقر در کانون ناشنوایان ایران واگذار نموده است. لذا از تمام روسای شعب کانونهای ناشنوایان سراسر کشور تقاضا میگردد که همکاریهای لازم را با کمیته پژوهش و توسعه زبان اشاره و رابطین مستقر در کانون ناشنوایان ایران به عمل آورند.

2 – طبق مفاد مندرج در بیانیه رسمی مصوب فدراسیون جهانی ناشنوایان مورخه نوزدهم فوریه سال 2014 میلادی (1392 شمسی) ، هرگونه تهیه طرح و تصویب قطعنامه و توافقنامه بدون حضور و تصمیم گیری روسای شعب کانونهای ناشنوایان سراسر کشور ، مورد تایید کانون ناشنوایان ایران نمی باشد.

Main Menu

 3 - با استناد به بیانیه رسمی مصوب فدراسیون جهانی ناشنوایان مورخه نوزدهم فوریه سال 2014 میلادی(1392 شمسی) ، مدیریت و نظارت بر دوره های تربیت و آموزش رابطان زبان اشاره و تائید صلاحیت حرفه ای ایشان ، تحت نظارت کانون ناشنوایان ایران به عنوان عضو رسمی فدراسیون جهانی ناشنوایان بوده و توسط کانون در اختیار کمیته پژوهش و توسعه زبان اشاره و رابطین قرار خواهد گرفت.

4- به علت تغییر فاحش میان متن اصلی دو موافقتنامه همکاری گروه مترجمین زبان اشاره و کانون ناشنوایان ایران در همایش زنجان (نمونه هر دو متن توافقنامه به ضمیمه است) ، این توافقنامه همکاری از نظر کانون ناشنوایان ایران از درجه اعتبار ساقط است.

tavafoghname2   توافقنامه همکاری رابطین و کانون ناشنوایان ایران

5- طبق بیانیه رسمی فدراسیون جهانی ناشنوایان مورخه نوزدهم فوریه سال 2014 میلادی (1392 شمسی) ، تغییر هر گونه کلمه و جایگزینی آن با کلمه ای جدید پس از بررسی و توافق کارشناسان انتخاب شده توسط کانون ناشنوایان ایران و تایید و تصویب کلیه روسای شعب کانونهای ناشنوایان سراسر کشور ، قابل اعلام و لازم الاجرا است.
کانون ناشنوایان ایران کلمه "رابط" را که سابقه استفاده بیش از چهل سال در جامعه ناشنوایان را دارد تائید و توصیه می نماید.

6- تمام ناشنوایان ایران دارای حق استفاده از زبان اشاره منطقه ی خاص خود هستند و نیز این اشاره ها مورد احترام و تاکید کانون ناشنوایان ایران است.

• بیانیه فوق دارای شش مورد می باشد.