شرایط و نحوه دریافت پلاک ویژه معلولین

ناشنوایان عزیز

برای دریافت پلاک ویژه معلولین به مدارک ذیل به شعبه های بهزیستی در تهران مراجعه نمایید.

شرایط و مدارک مورد نیاز برای گرفتن پلاک ویژه معلولین

1- شدت معلولیت:

باید شنوایی ذهنی در حد خیلی شدید و معلولین جسمی در حد متوسط به بالا

Main Menu

2- شرایط سنی:

زیر 18 سال ، 60 سال و بالای 60 سال تعلق نمی گیرد.

3- ماشین به نام توانخواه باشد.

مدارک مورد نیاز:

-اصل و کپی گواهینامه رانندگی

- کپی کارت معلولیت 

-کپی کارت ملی

- کپی تمام صفحات شناسنامه.